• Teknopark/Teknokent nedir?

  Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti ifade eden yapılara denir.

 • Ar-Ge ve Ar-Ge elemanı nedir?

  Ar-Ge, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuatında, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek,yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Ar-Ge, kişinin, toplumun ve kültürün bilgi birikimini arttırmak ve bu birikimin yeni uygulamalara yol açması amacıyla sistematik bir temele dayalı yapılan yaratıcı işleri kapsar. Ar-Ge terimi üç ana aktiviteyi kapsar: • Temel Araştırma: Spesifik bir uygulama veya kullanım olmadan, araştırılan konunun temeli ve gözlemlenen gerçeklerine dair yeni bilgi kazanılması için yapılan deneysel veya teorik çalışmadır. • Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi kazanılması için yapılan özgün araştırmadır. Fakat bu Temel Araştırma’dan farklı olarak, spesifik bir pratik uygulamaya veya amaca yöneliktir. • Deneysel Gelişim: Yeni malzeme, ürün ve araçların üretimine; yeni işlemlerin, sistemlerin, hizmetlerin kurulmasına veya halihazırda üretilmiş veya kurulmuş olanların geliştirilmesine yönelk, mevcut bilgiye dayalı sistematik çalışmasıdır. “Ar-Ge Personeli” ise Ar-Ge faaliyetlerinde fiili olarak çalışan, alanında uzman personel ile nitelikli destek personelini ve Ar-Ge faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarınının planlayıp yönetilmesi, izlenip değerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uğraşan personeli ifade eder. Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesinde çalışan girişimci firmalarda, en azından bölümünde yüksek öğrenim görmüş ve/veya çalışma alanında gerekli sertifika, lisans, yetkinlik belgesi vb. belgelere sahip olması koşulu aranır.

 • Bölge içerisinde hangi teknolojik ürünlerin üretilmesine izin vardır ?

  Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nce ilan edilen yüksek teknoloji alanlarında yer alan teknolojik ürünlerin yatırımına izin verilir.

 • Bir işletmenin bölgede başlatıp sonuçlandırdığı Ar-Ge veya Tasarım Projesi sonucu elde ettiği Teknolojik Ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, başka bir işletme Bölge içerisinde yapabilir mi ?

  Hayır yapamaz. Teknolojik ürünü geliştiren işletme ile yatırım yapan işletme aynı işletme olmalıdır.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde kimler yer alabilir ?

  Halen yüksek/ileri teknolojileri kullanmakta olan yerli ve yabancı firmalardan, Ar-Ge birimlerini TGB’lerde oluşturarak yeni Ar-Ge projeleri gerçekleştiren firmalar, Üniversite, İleri Teknoloji Enstitüsü veya Kamu Ar-Ge Merkezinin imkânlarını kullanarak yazılım veya yenilikçi teknolojiler geliştirmek isteyen KOBİ’ler, TEKMER’lerde büyüyen firmalar, ticarileştirilebilecek fikri olan genç girişimciler yer alabilirler.

 • Teknoloji geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren girişimcilere sağlanan destek ve muafiyetler nelerdir ?

  Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bölgede çalışan; AR-GE, tasarım ve (AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşmayacak sayıdaki) destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Bölgede yer alan işletmelerde çalışan AR-GE ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan AR-GE ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Girişimcilerin münhasıran bu Bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de 31.12.2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır. Bu Kanun kapsamında yürütülen yazılım, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan (AR-GE, tasarım ve destek) personelin sigorta primi işveren hissesinin % 50’si 5746 sayılı Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. - İşletmeler (Girişimciler), Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları AR-GE veya tasarım projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi ile Bölgede yatırımı yapılabilmektedir. 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 13.6.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk lirasını aşamaz.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan destek personeli 4691 sayılı Kanunla sağlanan indirim, istisna, teşvik ve muafiyetlerden yararlanabilir mi ?

  Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri destek personelinin söz konusu firmada çalışan toplam Ar-Ge personelinin yüzde onu kadarı Kanunla sağlanan indirim, istisna, teşvik ve muafiyetlerden yararlanabilir.

 • Teknolojik ürün nedir ?

  Teknolojik ürün, Bölge’de başlatılmış ve sonuçlandırılmış Ar-Ge projelerinin çıktısı olan, toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek üründür.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan Ar-Ge projelerinde bölge dışında yapılacak sürenin ne kadarlık kısmı istisnadan faydalanabilir ?

  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, aşağıda belirtilen faaliyetlerin Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, ilgili Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları. b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar. c) Saha araştırması. ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler. d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan girişimci firmaların Bölgede faaliyete geçmeden önce başladıkları projelerin istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür ?

  Yazılım, Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yürüten firmaların, Bölgede faaliyete geçtikleri tarih itibarıyla tamamlamış oldukları projelerden elde edecekleri kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan, mükelleflerin Bölgede faaliyete geçmeden önce başlayıp, Bölgede faaliyete geçtikten sonrada devam ettirdikleri yazılım, Ar-Ge veya tasarıma dayalı projelerden sağladıkları kazancın ancak, projenin Bölgede gerçekleştirilen kısmına ilişkin kazanç kısmı istisnadan yararlanabilecektir.

 • Bölgede yer almak isteyen girişimcilerin, Bölgeye girebilmesi onay alması gereken Proje değerlendirme Komisyonu kimlerden oluşmaktadır ?

  Proje Değerlendirme Komisyonu, Bölgede Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge projesinin, Yönetici Şirketin belirleyeceği, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı veya 15.2.2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında lisansı olan bireysel katılım yatırımcısı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeden oluşmaktadır.

 • Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde bulunan bir firma aynı proje ile başka bir Bölgeye geçebilir mi ?

  İlgili projenin yeni geçilecek olan Bölge tarafından Proje Değerlendirme Komisyonunda yeniden değerlendirilmesi kaydıyla geçebilir.

 • Firmaların projesi bittikten sonra yeni bir Ar-Ge projesi alabilmeleri için ne kadar süre gerekir ?

  Bölgede yer alan ve projesini tamamlayan girişimci firma, üç ay içerisinde yeni bir ar-ge /tasarım projesi başlatmak zorundadır.

 • Gümrük Vergisi İstisnası Nasıl Uygulanır ?

  Bu istisnadan yararlanacak işletmeler Genel Müdürlükçe belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda ithalini uygun gördüğü eşyaya ilişkin bilgileri de içeren başvuruyu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirir.

 • Tek pencere Sistemi Nedir ?

  20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde gümrük işlemlerine konu olan eşyaya ilişkin olarak farklı kurumlarca düzenlenmesi gereken izin, onay ve belgelere ilişkin başvuruların tek bir noktaya yapılarak (e-başvuru) ilgili kuruma iletildiği ve ilgili kurumca düzenlenen belgelerin doğrudan gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere elektronik ortamda (e-belge) gönderildiği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan ve yürütülen sistemdir.

 • Bölge dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirim kime ve ne şekilde yapılmalıdır ?

  Girişimci şirket, yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesinin Bölge dışında geçirilmesi gereken kısımlarına ilişkin gerekçeli teklifi ile çalışanların projeler itibarıyla sayıları ve nitelikleri, bu personelin projelerde görev aldığı süreler, ücretlerine ilişkin bilgiyi yönetici şirkete sunar.

 • Dışarıda geçirilen Süreler nasıl hesaplanır ?

  Bölgede çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin, yürüttüğü yazılım veya Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili Bölge dışında geçirdiği süreye ilişkin yazılım veya Ar-Ge çalışması yapılan kurum veya kuruluştan aldığı belge yönetici şirkete sunulur. Yönetici şirket sunulan belgeler doğrultusunda dışarıda geçirilen süreyi hesaplar ve ilgili kurumlara bildirir.

 • Bölgede faaliyet gösteren bir firma personelini ne kadar süre ile Bölge dışında çalıştırabilir ?

  İlgili mevzuattan kaynaklı herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Ar-Ge ve/veya tasarım projesi içeriğine göre Bölge Yönetici Şirketince uygun görülen süreler içerisinde çalıştırabilir.

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde yer alan işletmelerde yüksek lisans veya doktora yapan personellerin bölge dışında geçirdikleri sürenin ne kadarı teşvik kapsamına alınır ?

  Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

 • Çanakkale Teknopark'a başvuru ücretli midir ?

  Çanakkale Teknopark başvurularının değerlendirilmesi için Hakem Heyeti ücretini ödenmektedir.

 • Başvuruların Değerlendirilmesi ne kadar sürer ?

  Firmaların portal yönetim sistemi üzerinden başvurularını göndermelerinden itibaren 21 gün içerisinde başvuru talebi karara bağlanmaktadır.

 • Değerlendirme Komisyonu kimlerden oluşmaktadır ?

  Değerlendirme Komisyonu firmanın faaliyet alanına ve Teknopark ‘ta yürütülmek istenen AR-GE veya yazılım projesinin konusuna uygun uzman öğretim elemanlarından ve özel sektör temsilcilerinden oluşmaktadır.

X